Què ès la macroeconomia?

La macroeconomia estudia el comportament de l’economia de manera global: la producció de béns i serveis, les expansions, les recessions, els preus, l’atur, la balança de pagaments, els tipus de canvi, etc. Per a examinar l’evolució global de l’economia, la macroeconomia s’interessa per les variables relacionades amb l’activitat econòmica, per les polítiques econòmiques que es duen a terme des de l’administració i pels efectes que té sobre l’esmentat comportament global de l’economia.
Una de les raons principals que justifiquen aquest interès per l’estudi de l’activitat econòmica és que habitualment s’assimila el benestar econòmic de les societats a la quantitat de béns i serveis que tenen a la seva disposició per a satisfer les necessitats. Quan el flux anual de béns i serveis augmenta, diem que hi ha creixement econòmic. Quan aquest és superior al creixement de la població, diem que ha augmentat la renda per capita (renda/població), indicador que molt sovint s’utilitza com a mesura del benestar econòmic, encara que, com veurem, no és exactament així.
Analitzarem en primer lloc què s’entén per activitat econòmica; a continuació estudiarem com es defineix i es calcula el seu indicador més usual, el producte interior brut (PIB). Veurem que hi ha tres mètodes possibles de mesura del PIB. La definició de les macromagnituds que intervenen en el càlcul del PIB i la seva influència sobre aquest, també seran objecte d’estudi. Continuarem amb l’estudi del model de demanda agregada i les funcions que l’integren. Això ens portarà a introduir el concepte de multiplicador de la despesa autònoma.
Així mateix, exposarem algunes de les dificultats amb què ensopeguem a l’hora de fer comparacions entre indicadors i magnituds econòmiques
En el marc macroeconòmic actual, hi ha tres grans objectius que figuren en qualsevol programa de política econòmica: l’estabilitat de preus, la plena ocupació i el creixement econòmic. Prèviament, i a fi de familiaritzar-nos amb el llenguatge que s’utilitzarà en el text, ens ocuparem d’aclarir què entenem per política econòmica i per objectius de política econòmica.

Comentarios

Entradas populares